Pojkars läsning – nystartat Ulf-projekt

Vi är ett relativt nystartat Ulf-projekt som består av två verksamma lärare i Finspångs kommun och två forskare från Linköpings universitet. Projektet initierades av Finspångs kommun i förhoppning att förbättra läsresultaten för pojkarna i kommunen.

Under hösten 2022 har vi planerat projektet, gjort en etikansökan och läst in oss på litteratur, men även fått flera frågor kring varför vi enbart ska undersöka pojkarna. Vi vill därför tipsa om en mycket intressant bok som heter Hur gör vi med pojkarna? Om didaktikens betydelse för en likvärdig skola skriven av Ingela Åhslund och Lena Boström från 2021.

Åhslund och Boström tar upp att pojkar och flickor kommer till skolan med olika förutsättningar. Pojkar ligger redan från start efter i sin språkliga förmåga samt har ofta svårare att styra sina impulser. De menar därför att det är av största vikt att alla lärare tar hänsyn till elevernas varierade behov i sin undervisning men även raster. Pojkar har även ett större behov av stöttning i sin kunskapsinhämtning och att undervisningen tar hänsyn till deras behov. Vad skillnaderna mellan pojkars och andra könstillhörigheters läsning beror på finns det flera möjliga förklaringar till, alltifrån biologiska där begrepp som mognad kan användas, till kognitiva där begrepp som koncentration, uppmärksamhet och språk fokuseras, till mer sociokulturella förklaringar där samhälleliga normer antas påverka vissa pojkars läsutveckling på ett negativt sätt. Utifrån ett pedagogiskt perspektiv kan skillnader förklaras med att skolans värld och den undervisning de deltar i inte är optimalt anpassad till just pojkars behov.

Vi kommer att undersöka möjliga problem och utmaningar som pojkar möter när de ska lära sig läsa och försöka hitta möjligheter att på ett bättre sätt anpassa läsundervisningen till pojkarnas behov. Förhoppningen vi har med projektet är att vi ska kunna bidra till ökade läsresultat hos pojkarna i ramen för den ordinarie undervisningen, utan att för den delen missgynna andra elever.

Så nu väntar vi på grönt ljus från Etikprövningsmyndigheten så att vi kan börja arbeta på fältet. Under tiden kommer vi fortsätta att läsa in oss på litteratur och förbereda den första datainsamlingen som kommer att bestå av intervjuer med pojkar och lärare i Finspångs kommun.

/Ulrika Andersson, Stefan Gustafson, Camilla Molund och Sara Liljeros