Transkribering

Nu är vi i full gång med intervjuerna och det är roligt att vi verkar få ihop våra intervjuer med lärare och elever. I arbetet med transkriberingen har vi sett att flera lärare inte upplever att det är någon skillnad mellan pojkar och flickor i deras läsinlärning i stort och refererar till att de ser på sina elever som individer. Detta är intressant då tillexempel PIRLS-undersökningen som görs med elever i årskurs 4 visar att alla elevers resultat höjs så presterar pojkarna sämre än flickorna samt att färre pojkar klarar av testerna på avancerad nivå. Vi som lärare ser våra elever hela tiden som en grupp, där vi på bästa sätt försöker hjälpa alla individer att nå målen.

Vad gör då dessa skickliga lärare som får med sig alla elever och inte ser någon skillnad mellan pojkar och flickor. Vi tolkar det som att de har en undervisning som får med sig de svaga pojkarna och hoppas att vi kan lista ut vad det är. Eftersom vår förhoppning är att kunna ta fram en modell som gynnar alla elever i skolan men framförallt de svaga pojkarna, så att de får chansen att klara grundskolan med godkända betyg.

/Ulrika Andersson, Stefan Gustafson, Camilla Molund och Sara Liljeros