Pirls

Vi har idag diskuterat Pirls-undersökningen och dess resultat och vad den betyder för vår studie. Det som visar sig är att Sverige har sjunkit med 12 poäng men att inget annat land har höjt sina poäng sedan 2016 inom EU och OECD. Sverige ligger därför fortfarande 17 poäng över genomsnittet. Det finns flera möjliga förklaringar till tappet men rapporten från skolverket plockar ut att möjliga förklaringar. Sedan 2016 har elever med svaga hemresurser ökat samt att vi i Sverige har fler elever med svaga hemresurser jämfört med övriga nordiska länder. Fler elever pratar inte alltid svenska i hemmet och resultatet från den gruppen har sjunkit. Det går också att se att den lågpresterande elevgruppen har fördubblats sedan 2016. I Sverige har alltså glappet mellan de lågpresterande och de högpresterande eleverna ökat. Den ökningen är den största som uppmätts sedan mätningarna startade 2001 av alla länder.

Pojkar och flickors resultat följer varandra genom åren, men man kan tydligt se på bilden nedan att pojkar klart presterar under flickorna. Studien tar upp att pojkar läser mer än 2016 men fortfarande mindre än flickorna. Eleverna läser skönlitteratur i böcker men tidningar online.

Källa: Skolverket (sida 36)

Vi kan verkligen se att vårt projekt är aktuellt och fortfarande viktigt att fortsätta arbeta med att pojkar som grupp ökar sina resultat.

/Ulrika Andersson, Stefan Gustafson, Camilla Molund och Sara Liljeros