Pojkars läsning – en slutsummering

Pojke läser bok

Nu går vårt ULF projekt mot ett avslut efter två år. Det har varit mycket givande och lärorikt och vi två lärare i projektet har fått vara med och delta i ett forskningsprojekt från grunden. Vi har gjort allt från intervjuer med transkriberingar till att leta tidigare forskning och skriva vetenskapliga artiklar.


Vi gav oss in projektet för att kolla om vi kunde få upp läsresultaten för pojkar på lågstadiet i Finspång. Genom intervjuer med elever och lärare byggde vi en modell till klassrummet, som skulle vara lätt att använda för lärare samt baserad på saker pojkarna sagt att de tyckte var roliga. Modellen som lärarna fick pröva innehöll följande delar: lärarens högläsning, elevens högläsning i form av parläsning, låna böcker från skolbiblioteket samt att göra LegiLexis testpaket i början av projektet och i slutet av projektet. Vi har även haft läsverkstäder med de deltagande lärarna. De sju lärarna som deltagit i projektet har under dess läsverkstäder och i en enkät de fått, berättat att de uppskattar enkelheten och det tydliga resultatet och den överblick de får över sin klass i LegiLexi. Även vissa moment som var svåra att få in i början, så som parläsningen har uppskattats av eleverna. Lärarna uttrycker också att de kommer att fortsätta med flera av momenten även nu när projektet är slut.
Vi skulle önska att det kommer fler projekt där forskare utgår ifrån vad pojkar tycker om sin läsning, där en modell provas och utvärderas. Då vi upplevt att den typen av forskning är knapphändig framför allt för de yngre eleverna och kopplat till läsning.

Bakom projektet stod
Ulrika Andersson, Stefan Gustafson, Camilla Molund och Sara Liljeros

Artikel på väg till vetenskaplig tidskrift

Vi har nu skickat in våran första artikel inom ULF-projektet om pojkars läsning till den vetenskapliga tidskriften Forskning om undervisning och lärande. I artikeln presenterar vi resultat från intervjuer med deltagande lärare och pojkar i Finspångs kommun. Resultaten har formen av fem teman som har koppling till pojkars läsning och läsundervisning för pojkar. Det är svårare än man tror att skicka in en artikel digitalt. Det tog större delen av en arbetsdag men nu är det gjort. Vi väntar på svar men är medvetna om att det kan ta flera månader.
Nästa steg för oss är att påbörja arbetet med att skriva vår ULF-rapport som ska publiceras i tidskriften Venue. I den här rapporten kommer vi ha med både kvalitativa och kvantitativa resultat. De kvalitativa resultaten bygger på intervjuer och de kvantitativa resultaten kommer från stiftelsen LegiLexis lästest som har genomförts i våra deltagande klasser vid två tillfällen.

Vi tycker att arbetet har varit mycket intressant och givande och vi hoppas på någon slags fortsättning på projektet.

Hälsningar
Camilla, Sara, Stefan och Ulrika

Julavslutning i Ulf-projektet Pojkars läsning

Idag har vi träffats i Linköping på universitetet för årets sista träff. Vi sammanfattar vårt arbete och blickar framåt. Vi väntar med spänning på lästestresultat från våra klasser som just nu genomför LegiLexis digitala testbatteri. Efter jul kommer vi att analysera resultaten och jämföra läsutvecklingen på de elever som använt vår läsmodell under hösten med en kontrollgrupp.

Vi tycker att Läsverkstaden, som är en del i modellen, har fungerat bra. Våra deltagande lärare har uttryckt att dessa träffar, där de har diskuterat lästestresultat och undervisningsmoment, har bidragit till att utveckla deras läsundervisning. Vikten av att koppla ihop teori och praktik har blivit tydlig i vårt ULF-projekt och vi uppskattar samarbetet med deltagarna.

I vår planerar vi att skriva färdigt en vetenskaplig artikel och en ULF-rapport som ska publiceras i tidskriften Venue.

God Jul och Gott Nytt år!

Önskar

Ulrika, Stefan, Camilla och Sara

ULF-konferens och Läsverkstad

Måndagen den 30:e oktober medverkade vi i den årliga ULF-konferensen. Vi presenterade preliminära resultat av de intervjuer med lärare och pojkar som genomförts på några skolor i Finspångs kommun. Vi tog också del av presentationer av andra pågående ULF-projekt.

Fredagen 10:e november hade vi Läsverkstad tillsammans med de lärare som deltar i projektet. Vi fick synpunkter på och diskuterade hur de olika momenten i Finspångsmodellen (LegiLexis bedömningsverktyg, Parläsning, Högläsning och Samarbete med skolbibliotek) har fungerat så här långt. Lärarna hade också tagit med sig resultat från den första kvantitativa testningen med LegiLexis bedömningsverktyg och vi granskade några utskrifter på klassrumsnivå som visade hur pojkar och flickor låg till med avseende på avkodning, språkförståelse och läsförståelse. Syftet med denna testning är formativt, dvs att lärarna ska få konkret och tydligt stöd i arbetet med att anpassa läsundervisning. Lärarna uttryckte också att de uppskattade att få en tydlig bild över hur elever i klassen låg till och att resultaten kan användas vid kommunikation med vårdnadshavare.

Analysarbetet till vår första artikel pågår fortfarande och vid dagens möte 17e november ägnade vi större delen av tiden till att slipa på temans namn och välja relevanta citat som ska representera dessa teman. Det här analysarbetet är svårt men kreativt och det känns som vi kommer att hitta relevanta saker i vårt material.

/Ulrika Andersson, Stefan Gustafson, Camilla Molund och Sara Liljeros

Uppstart med lärare

Fredagen den 11 augusti hade vi en trevlig uppstart med de lärare som vi har intervjuat samt utbildningschef Anders Pantzar som stod för lokal och fika. Vi gick igenom några av resultaten från intervjuerna som vi genomfört på våren. Syftet med mötet var att utifrån våra resultat diskutera och utveckla en preliminär undervisningsmodell tillsammans med lärarna. Lärarna gav synpunkter på innehåll i modellen kopplat till klassrumspraktiken och de möjligheter som de har. Forskargruppen kommer att utveckla modellen utifrån vad som framkommit under dagens möte, presentera den utvecklade varianten av modell och få återkoppling av lärarna. Följande moment ingår i den preliminära modellen och ska genomföras av lärarna i klassrummen:

  • För- och eftermätning med LegiLexi, utifrån de resultaten kommer en läsverkstad att finnas som stöd i tolkningen av resultaten. Samt att de sedan arbetar differentierat i klassrummet utifrån LegiLexis rekommendationer.
  • Högläsning, varje dag under perioden.
  • Parläsning, minst tre gånger i veckan.
  • Biblioteket, att eleverna får möjlighet att gå till skolbiblioteket minst varannan vecka med bibliotekarie på plats, samt att det upprättas en biblioteklåda i varje klassrum. Böckerna ska vara inspirerade av det som pojkarna har svarat under intervjuerna. Under intervjuerna beskrev pojkarna att de gillade faktaböcker, om fotboll och spel, läskiga böcker, serieböcker/serietidningar, som Hundmannen samt roliga böcker.

Vi blev också bjudna på en ovanligt god macka från Cafeterian i kommunhuset.

/Ulrika Andersson, Stefan Gustafson, Camilla Molund och Sara Liljeros

Deltagare på uppstarten sitter kring ett stort bord och diskuterar.